Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

071

Спеціальність/Спеціалізація

Облік і оподаткування/Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50/50

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», засвоюють знання з теорії бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, фінансового контролю і державного аудиту. Вивчають особливості фінансового і управлінського обліку, контролю в галузях економіки, судово-бухгалтерської і фінансової експертизи, стратегічного аналізу і контролінгу. Набувають особливі знання зі складання звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок з облікової, аналітичної та контрольно-експертної діяльності із застосуванням інформаційних технологій в обліку і оподаткуванні.

Компетенції і працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади головного бухгалтера; провідного фінансового експерта-аналітика; аудитора; аудитора-діагностика; головного ревізора; старшого ревізора; начальника контрольно-ревізійного відділу; викладача-методиста; молодшого наукового співробітника та інші керівні посади у наукових установах, міністерствах та відомствах.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Історія української культури
 4. Філософія
 5. Політологія
 6. Іноземна мова
 7. Фізвиховання
 8. Політична економія
 9. Мікроекономіка
 10. Макроекономіка
 11. Історія економіки та економічної думки
 12. Математика для економістів
 13. Теорія ймовірності і математична статистика
 14. Оптимізаційні методи та моделі
 15. Економетрія
 16. Інформатика
 17. Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)
 18. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)
 19. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 20. Фінансовий облік
 21. Аналіз господарської діяльності
 22. Гроші і кредит
 23. Облік у бюджетних установах
 24. Фінанси
 25. Страхування
 26. Аудит
 27. Управлінський облік
 28. Вступ до фаху
 29. Історія бухгалтерського обліку
 30. Облік в банках
 31. Бухгалтерський облік в галузях економіки
 32. Звітність підприємств
 33. Звітність у бюджетних установах
 34. Державний фінансовий контроль
 35. Облік і звітність в оподаткуванні

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10705 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання7494 грн за рікТермін навчання: 4 роки