Необхідні документи

Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Університету.

Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають заяви тільки в електронній формі,
крім осіб, які мають право на:
– участь у конкурсі за результатами вступних випробувань (розділ VII Правил прийому),
– зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому)
– зарахування в межах встановлених квот (розділ Х Правил прийому.

Всі інші категорії вступників подають заяви у паперовій формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету. Факт кожного подання заяви у паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто:
• документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
• свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
• військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).
• чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VII, IX, XVII Правил прийому.
Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів.
Мінімальне значення кількості балів за творчі конкурси і вступні випробування (для категорії вступників згідно пункту 7.1. Правил прийому) становить 130 балів.
Усі копії документів засвідчують за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання власника Документа.