Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

104

Спеціальність/Спеціалізація

Фізика та астрономія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

125

Знання

– студенти, що навчаються за спеціальністю «Фізика та астрономія», засвоюють знання з різних галузей фізики та астрономії, хімії, математики, статистики та інформаційних технологій;
– базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвиткові загальної культури та соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;
– базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
– базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;
– володіння базовими поняттями, аксіомами та постулатами загальної та теоретичної фізики, знання основних законів та принципів сучасної фізики, вміння визначати межі їх застосування.

Вміння і навики

– здатність розуміти та використовувати на практиці теоретичні основи організації та планування фізичних досліджень;
– здатність розуміти та викладати отримувану інформацію і представляти результати фізичних досліджень;
– здатність вільно користуватись у необхідному обсязі математичним апаратом сучасної фізики для запису якісних та кількісних співвідношень між фізичними величинами;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання із матеріалознавства, загальної та теоретичної фізики для дослідження фізичних явищ і процесів;
– здатність використовувати сучасну фізичну апаратуру та обладнання;
– здатність використовувати теоретичні й практичні навички, базові загальнопрофесійні для оволодіння основами теорії й методами фізичних досліджень;
– здатність користуватися сучасними методами обробки, аналізу та синтезу фізичної інформації;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі математики для статистичної обробки експериментальних даних;
– здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання фізичних методів;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання для математичного моделювання фізичних явищ і процесів у матеріалах і приладах на їх основі;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання для аналізу та планування наукових досліджень та їх практичного впровадження;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання для освоєння, використання та модернізації наукових та технічних приладів;
– здатність розуміти та викладати отримувану інформацію і представляти результати фізичних і астрономічних досліджень.

Компетенції і працевлаштування

Випускники, напряму «Фізика та астрономія» можуть працювати у таких сферах діяльності: прогнозування, розробка, виробництво, застосування та поширення знань у галузі фізики, астрономії і технології матеріалів та компонентів електронної промисловості, експлуатації та обслуговування складних комп’ю­теризованих науково-дослідних комплексів; можуть обіймати посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах, працювати викладачами фізики, астрономії, інформатики у навчальних закладах різного рівня акредитації; мають змогу вступити в Аспірантуру.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Матаналіз
 2. Аналітична геометрія
 3. Програмування
 4. Методи математичної фізики
 5. Диференціальні та інтегральні рівняння
 6. Механіка
 7. Молекулярна фізика
 8. Електрика і магнетизм
 9. Оптика
 10. Атомна фізика
 11. Ядерна фізика
 12. Теор. мех. і осн. механіки суцільних середовищ
 13. Електродинаміка
 14. Квантова механіка
 15. Термодинаміка і статфізика
 16. Загальна астрономія та астрофізика
 17. Основи сучасної електроніки
 18. Вступ до класичної електродинаміки
 19. Основи векторного і тензорного аналізу
 20. Квантова електроніка і нелінійна оптика
 21. Фізичні методи досліджень
 22. Фізичне матеріалознавство
 23. Практична астрофізика
 24. Фізика кластерних і наноструктурних матеріалів
 25. Фізика твердого тіла

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання6803 грн за рікТермін навчання: 4 роки